RATE YOUR EXPERIENCE

1
2
3
4
5

2022 Integrated Value Creation

Scorecard

Downloads:
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιδόσεις ESG 2022 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 TCFD Report

DISCLAIMER

Η μελέτη των στοιχείων και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη Scorecard θα πρέπει να γίνεται πάντα με αναφορά στις αντίστοιχες ενότητες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS Α.Ε., ως αναπόσπαστο μέρος της. Η παρουσίαση των συγκεκριμένων δεικτών και στοιχείων σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others». Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη πληροφόρηση. Η MYTILINEOS Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της Scorecard γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Scorecard λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία της δεν αντικαθιστούν είτε την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε τον Ετήσιο Απολογισμό της Εταιρίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
gr en

Επιχειρηματικό Προφίλ

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ισχυρή διεθνής παρουσία της MYTILINEOS σε περισσότερες από 35 χώρες την καθιστά παγκόσμιο ηγέτη, ενώ οι εξαγωγές της σε αγορές στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, στέλνοντας σαφές αναπτυξιακό μήνυμα. Ως υπεύθυνη βιομηχανική Εταιρία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 6,3 δισ. Ευρώ. Η MYTILINEOS διαθέτει την μόνη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 570.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο. Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργειακών έργων παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί σημαντικά ενεργειακά έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Πέραν της κατασκευής θερμικών μονάδων και επιλεγμένων έργων υποδομών που παραδοσιακά εκτελεί, επικεντρώνεται στη δυναμική ανάπτυξη έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με άνω των 1.200 MW θερμικά έργα στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο, που ξεπερνά το 16% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας, καθώς και με ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) άνω των 200 MW. Περιλαμβάνει επίσης το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων Build-Own-Transfer ("BOT") έχοντας στο συνολικό της χαρτοφυλάκιο 10 GW έργων ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας και 1.3 GW έργων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια υλοποίησης και ανάπτυξης. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 5.400 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(άμεσα & έμμεσα)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(εσωτερικού & εξωτερικού)

ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

εκ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

εκ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Αποτελείται από: Αμοιβές και παροχές εργαζομένων, Επενδύσεις, Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου, Συνολικοί φόροι προς το Eλληνικό δημόσιο, Περιβαλλοντικές δαπάνες, Κοινωνικές Επενδύσεις, Δαπάνες προς βασικούς προμηθευτές.

Οικονομικό κεφάλαιο

Η MYTILINEOS αξιοποιεί στο έπακρο τους οικονομικούς της πόρους με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της και τους επενδυτές. Η Εταιρία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση, εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα, αξιολογεί την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Αξιοποίηση πόρων

 • Ταμειακές ροές που προκύπτουν από δραστηριότητες και επενδύσεις
 • Ιδία κεφάλαια
 • Δάνεια

Πως αλληλοεπιδρά το Οικονομικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η MYTILINEOS κατανέμει τους οικονομικούς της πόρους που προέρχονται από τα έσοδα των δραστηριοτήτων της, τις επενδύσεις καθώς και από τη χρηματοδότηση που αντλεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η διάθεση οικονομικών πόρων για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της παραγόμενης αξίας του Βιομηχανικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ η αντίστοιχη κατανομή πόρων στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη, τις αμοιβές και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μετατρέπεται σε αξία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Επίσης, η Εταιρία επενδύοντας μέρος του Οικονομικού της Κεφαλαίου στη σταθεροποίηση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της στο φυσικό περιβάλλον, επιστρέφει μέρος της αξίας του Φυσικού Κεφαλαίου που φαίνεται να περιορίζεται αρχικά κυρίως λόγω της χρήσης πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στη δραστηριότητα της. Τέλος, η MYTILINEOS διαθέτει μέρος των οικονομικών της πόρων, για την υλοποίηση της κοινωνική της πολιτικής με άμεσους αποδέκτες το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αυξάνοντας έτσι την αξία του Κοινωνικού της Κεφαλαίου, ενώ οι σχετικές επενδύσεις στη διεύρυνση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προσθέτουν μακροπρόθεσμα στην αξία που δημιουργείται από το ίδιο το Οικονομικό Κεφάλαιο.

Αποτελέσματα

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

137%
 • €6.306 εκ. (2022)
 • €2.664 εκ. (2021)
 • €1.899 εκ. (2020)

EBITDA

129%
 • €823 εκ. (2022)
 • €359 εκ. (2021)
 • €315 εκ. (2020)

ΚΑΘΑΡΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA

60%
 • 0,9 (2022)
 • 2,2 (2021)
 • 1,7 (2020)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ1

2,7%
 • 92,0%(2022)
 • 94,7%(2021)
 • 96,3%(2020)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

188%
 • €466 εκ. (2022)
 • €162 εκ. (2021)
 • €129 εκ. (2020)

ΚΕΡΔΗ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

187%
 • €3,41 (2022)
 • €1,19 (2021)
 • €0,91 (2020)
1 Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Περιλάμβάνει: Λειτουργικό κόστος, Αμοιβές & παροχές εργαζομένων, Πληρωμές φόρων, Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου & Κοινωνικές Επενδύσεις

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

11,4%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ (χιλ.)

100%

ΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ (εκ.)

17%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

9,2%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ (εκ.)

89%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (εκ.)*

104%
*Ίση με το 1,21% του ΑΕΠ της χώρας (2021: 178.900 εκ. € - Πηγή Eurostat). Η συνεισφορά της MYTILINEOS στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται από τη συνολική προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση και επαγόμενη) που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία από τη δραστηριότητα της. Δείτε τη σχετική μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης της Εταιρίας για το έτος 2021 εδώ: https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/pws-dimiourgoume-aksia/koinwniko-oikonomiki-epidrasi-stin-ellada/

Βιομηχανικό κεφάλαιο

Η βέλτιστη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρίας, απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες υλοποιούνται με την διάθεση πόρων που αντλούνται από το Οικονομικό Κεφάλαιο και οι οποίοι αναπληρώνονται με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Επίσης, η αξιοποίηση των βιομηχανικών πόρων επηρεάζει την αξία του Φυσικού Κεφαλαίου, κυρίως με τη χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές κατά την παραγωγική διαδικασία, ενώ μακροπρόθεσμα μέρος της απολεσθείσας αυτής αξίας περιορίζεται με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής, εκ μέρους της Εταιρίας, με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Τέλος, η ανάπτυξη του Βιομηχανικού Κεφαλαίου συμβάλλει στη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, γεγονός που ενισχύει τόσο την αξία του Κοινωνικού Κεφαλαίου με την ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργία της, όσο και την αξία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου με την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Αξιοποίηση πόρων

 • 28 Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής & μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ)
  • 7 Βιομηχανικές μονάδες

   (μία μονάδα εξόρυξης βωξίτη, μία μονάδα παραγωγής αλουμίνας, μια μονάδα παραγωγης προτόχυτου αλουμινίου, μία μονάδα παραγωγής ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου, ένα εργοστάσιο σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών, ένα εργοστάσιο κατεργασίας χάλυβα και μία μονάδα παροχής καινοτόμων λύσεων στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων)
  • 3 Θερμικοί Σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

   (ένας Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (334 MW) και 2 Moνάδες παραγωγής πρωτογενούς ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου συνολικής ισχύος (881,08 MW).
  • 18 Μονάδες ΑΠΕ

   (14 Αιολικά πάρκα, 3 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί & 1 Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός).

Πως αλληλοεπιδρά το Βιομηχανικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η αξιοποίηση των βιομηχανικών μονάδων, απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες αντλούνται από τους οικονομικούς πόρους με τη διάθεση κεφαλαίων. Παράλληλα, η αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου ενισχύεται με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίηση των πόρων του Βιομηχανικού Κεφαλαίου επιδρά στην αξία του Φυσικού Κεφαλαίου κυρίως με τη χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγική διαδικασία, ενώ μακροπρόθεσμα ένα μέρος της απολεσθείσας αυτής αξίας μειώνεται με τη δέσμευσή της Εταιρίας σε πρακτικές υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βιομηχανικών της μονάδων. Οι επενδύσεις που αφορούν στο Βιομηχανικό Κεφάλαιο συμβάλλουν στη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις γεγονός που έχει θετική επίδραση στην κατηγορία του Κοινωνικού Κεφαλαίου ενισχύοντας την κοινωνική άδεια λειτουργία της, ενώ επιδρούν θετικά και στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο με την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Πιστοποίηση

Στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται, πιστοποιημένο σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Αποτελέσματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΩΞΙΤΗ

5%
 • 542,5 χιλ. τόνοι (2022)
 • 570,3 χιλ. τόνοι (2021)
 • 576,5 χιλ. τόνοι (2020)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΧΥΤΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2%
 • 187,1 χιλ. τόνοι (2022)
 • 183,6 χιλ. τόνοι (2021)
 • 181,9 χιλ. τόνοι (2020)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4%
 • 19.797,80 TJ (2022)
 • 20.595,00 TJ (2021)
 • 21.856,57 TJ (2020)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

143%
 • 539 MW (2022)
 • 222 MW (2021)
 • 222 MW (2020)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΩΡΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

67%
 • 2.197 MW (2022)
 • 1.316 MW (2021)
 • 550 MW (2020)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

1%
 • 861,0 χιλ. τόνοι (2022)
 • 871,0 χιλ. τόνοι (2021)
 • 826,5 χιλ. τόνοι (2020)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΧΥΤΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2%
 • 50,0 χιλ. τόνοι (2022)
 • 51,0 χιλ. τόνοι (2021)
 • 42,5 χιλ. τόνοι (2020)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

0,0%
 • 1,2 GW (2022)
 • 1,2 GW (2021)
 • 1,2 GW (2020)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

68%
 • 957 MW (2022)
 • 568 MW (2021)
 • 169 MW (2020)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκ.)

195%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (χιλ. τόνοι)
 

1%

% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡOΧΥΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

0,6%

% ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0,1%

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ*
ΣΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0,74%

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TJ)

4%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ1 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

0,3%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (TJ)

1%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0%
*ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)
1Aluminium scrap

Φυσικό κεφάλαιο

Η επιχειρηματική στρατηγική της MYTILINEOS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η Εταιρία σταθεροποιεί σταδιακά τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο φυσικό περιβάλλον μέσα από επιχειρηματικές επενδύσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, την αλλαγή χρήσης καυσίμων και τη θέσπιση ετήσιων περιβαλλοντικών στόχων. Παράλληλα εφαρμόζει πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιομηχανικών κινδύνων, μέσα από ένα δομημένο σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001-2015. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα συλλογής και αναφοράς των πληροφοριών, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στοχοθέτησης για συνεχή βελτίωση.

Αξιοποίηση πόρων

 • Υλικά & Πρώτες ύλες
 • Χρήση γης
 • Νερό (άντληση και κατανάλωση)
 • Αέρας

Πως αλληλοεπιδρά το Φυσικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές, οι εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της MYTILINEOS, περιορίζουν την αξία που παράγεται από την αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων. Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος της δραστηριότητας της Εταιρίας στο φυσικό περιβάλλον, παράλληλα με το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται, προωθείται η υλοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η πρακτική αυτή απαιτεί οικονομικούς πόρους, η διάθεση των οποίων μειώνει βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο. Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται η αξία του Κοινωνικού Κεφαλαίου με τη διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και της κοινωνικής αποδοχής της δραστηριότητας της Εταιρίας. Επίσης, η μετατροπή των πρώτων υλών και των άλλων υλικών σε προϊόντα, μέσω της αξιοποίησης του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα αποθέματα αξίας και του Οικονομικού αλλά και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Έρευνα και Καινοτομία

Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, η MYTILINEOS έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη όπως: η εξαγωγή Σπάνιων Γαιών, οι νέοι μέθοδοι παραγωγής αλουμίνας από ενναλακτικές πηγές, η νέα βιώσιμη τεχνολογία ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου από κατάλοιπα βωξίτη, νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης αλουμινίου, καθώς και νέα εργαλεία/κύκλους εκπαίδευσης για μηχανικούς και εργατοτεχνίτες που εργάζονται στο κλάδο των πρώτων υλών & μεταλλουργίας, μέσω της συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Πιστοποίηση

Στo 92,9% των βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ της MYTILINEOS εφαρμόζεται πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 περιβαλλοντικό συστημα διαχείρισης,

Αποτελέσματα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΩΞΙΤΗ

2%
 • 1,93 εκ. τόνοι (2022)
 • 1,96 εκ. τόνοι (2021)
 • 1,88 εκ. τόνοι (2020)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1

0,5%
 • 52.494,20 TJ (2022)
 • 52.783,1 TJ (2021)
 • 54.621,80 TJ (2020)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

40%
 • 120.000 m2 (2022)
 • 86.000 m2 (2021)
 • 120.000 m2 (2020)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(Scope 1 & 2)

3%
 • 3,9 εκ. τόνοι (2022)
 • 4,1 εκ. τόνοι (2021)
 • 4,5 εκ. τόνοι (2020)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (τόνοι)

7%
 • 38,9 τόνοι (2022)
 • 41,8 τόνοι (2021)
 • 80,5 τόνοι (2020)

ΑΝΤΛΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ

2%
 • 165.808 ML (2022)
 • 169.088 ML (2021)
 • 170.328 ML (2020)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

10%
 • 995 εκ. Νm3 (2022)
 • 1.107 εκ. Νm3 (2021)
 • 1.177 εκ. Νm3 (2020)

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
ΝΕΡΟΥ

2%
 • 159,298 ML (2022)
 • 162,132 ML (2021)
 • 163,724 ML (2020)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΝΟx & SOx

2%
 • 4,7 χιλ. τόνοι (2022)
 • 4,6 χιλ. τόνοι (2021)
 • 4,7 χιλ. τόνοι (2020)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PFC's
(χιλ. τόνοι CO2)2

30%
 • 70,1 χιλ. τόνοι (2022)
 • 99,8 χιλ. τόνοι (2021)
 • 107,3 χιλ. τόνοι (2020)

ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

22%
 • 1139,7 χιλ. τόνοι (2022)
 • 934,7 χιλ. τόνοι (2021)
 • 839,4 χιλ. τόνοι (2020)
1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.
2Οι Υπερφθοράνθρακες PFCs (CF4 & C2F6), είναι αέρια που επιδρούν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 τόνος CF4 ισοδυναμεί με 7,390 τόνους CO2, ενώ 1 τόνος C2F6 ισοδυναμεί με 12,200 τόνους CO2.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (εκ.)

45%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(χιλ. m3)

0,15%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (m2)


3%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ML)

25%

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ML)

0%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ CO2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΑΝ (t CO2 e)

6%

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ2

81%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (m2)


1%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ


6%

1Συνολικά παραγόμενα στερεά απόβλητα
CDP Security Water Score 2022. Δείτε τη σχετικη έκθεση εδώ.
CDP Climate Change 2022.Δείτε τη σχετικη έκθεση εδώ.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Η MYTILINEOS λειτουργεί πάντα με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της ώστε να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Παράγοντες όπως: η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη όπως επίσης και η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειριών στο έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αφοσίωσης των εργαζομένων, αποτελούν κοινούς στόχους σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS ενισχύοντας την ικανότητα της για την επίτευξη των επιθυμητών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Αξιοποίηση πόρων

 • 5.442εργαζομένοι (άμεσα & έμμεσα)
  • Τομέας Μεταλλουργίας:
   2.336 εργαζόμενοι
  • Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης:
   1.542 εργαζόμενοι
  • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου:
   414 εργαζόμενοι
  • Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας:
   672 εργαζόμενοι
  • Κεντρικές Υπηρεσίες:
   478 εργαζόμενοι
 • Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων

Πως αλληλοεπιδρά το Ανθρώπινο Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Οι άνθρωποι της MYTILINEOS αποτελούν το βασικό συστατικό της αξίας που παράγει η Εταιρία στο σύνολο της δραστηριότητας της. Η Εταιρία επενδύει μέρος της αξίας του Οικονομικού της Κεφαλαίου για τις αμοιβές, τις παροχές, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων της. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία ενισχύει την αποτελεσματικότητα άρα και την παραγόμενη αξία του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, ενώ οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και κατ’ επέκταση του δικαιώματος των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων να εργάζονται χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας ενισχύει την παραγόμενη αξία του ίδιου του Ανθρώπινου αλλά και του Κοινωνικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα συντηρεί την αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου με τη διατήρηση των δεικτών Ατυχημάτων και Κινητικότητας εργαζομένων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αποφεύγοντας αντίστοιχα τα δαπανηρά ατυχήματα αλλά και το κόστος αντικατάστασης και εκπαίδευσης εξειδικευμένων εργαζομένων.

Πιστοποίηση

Στo 92,9% των βιομηχανικών μονάδων & μονάδων ΑΠΕ της MYTILINEOS εφαρμόζεται πιστοποιημένο κατά ISO 45001:2015 συστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Αποτελέσματα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

100%
 • 0 (2022)
 • 1 (2021)
 • 1 (2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ1

0,0%
 • 0 (2022)
 • 0 (2021)
 • 0 (2020)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓ/ΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2,3%
 • 88,3% (2022)
 • 90,6% (2021)
 • 91% (2020)

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ1

1%
 • 41.619 (2022)
 • 41.879 (2021)
 • 38.476 (2020)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

0,0%
 • 0 (2022)
 • 0 (2021)
 • 0 (2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ2

5%
 • 22 (2022)
 • 21 (2021)
 • 9 (2020)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ3

2,7%
 • 8,8% (2022)
 • 6,1% (2021)
 • 5,9% (2020)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ4

3%
 • 47% (2022)
 • 50% (2021)
 • 52% (2020)

Μ.Ο. ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ5

11%
 • 13,0 (2022)
 • 14,5 (2021)
 • 15,7 (2020)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

0,0%
 • 0 (2022)
 • 0 (2021)
 • 0 (2020)
1Άμεσα και Έμμεσα εργαζόμενοι 2Ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 3 Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων εργαζομένων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της Εταιρίαςτο συγκεκριμένο έτος 4 Ποσοστό επι του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους αγγίζει το 80%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην Εταιρία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου 5Άμεσα εργαζόμενοι

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (εκ.)

185%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ3

1%

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

17%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2,4%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
(ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)1

41%

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (χιλ. €)

8%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

1,4%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
< 30 ετών ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

1%
1 Ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών ανά 200.000 ώρες εργασίας
2 Άμεσα εργαζόμενοι
3 Μετά τη λήξη άδειας που χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες εργαζομένους λόγω γέννησης παιδιού.

Κοινωνικό κεφάλαιο

Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS, προϋποθέτει την άντληση πόρων για την υλοποίηση μιας σειράς κοινωνικών επενδύσεων όπως: χορηγιών, δωρεών, κοινωνικών προγραμμάτων και ενεργειών στήριξης τοπικών υποδομών, οι οποίες περιορίζουν βραχυπρόθεσμα την αξία του Οικονομικού της Κεφαλαίου ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυσή του, αφού συμβάλλουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται η Εταιρία αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπροσθέτως οι σχέσεις της MYTILINEΟS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εικόνα και τη φήμη της. Οι σχέσεις αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία μορφών σύμπραξης που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και υλοποιούνται κυρίως μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρίας, είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της αξίας όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων που αξιοποιεί η MYTILINEOS, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική λειτουργία του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη διαχρονική ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της.

Αξιοποίηση πόρων

 • Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
 • Κοινωνικές Επενδύσεις
 • Πολιτική Λογοδοσίας
 • Εικόνα της MYTILINEOS

Πως αλληλοεπιδρά το Κοινωνικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS, που έχει ως άμεσους αποδέκτες τις τοπικές της κοινωνίες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υλοποιούνται συγκεκριμένες επενδύσεις μέσω χορηγιών, δωρεών, κοινωνικών προγραμμάτων και στήριξης τοπικών υποδομών, οι οποίες περιορίζουν βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυσή του. Οι σχέσεις της MYTILINEΟS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εικόνα και τη φήμη της. Οι σχέσεις αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία μορφών σύμπραξης, που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και υλοποιούνται κυρίως μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρίας, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις Κατηγορίες Κεφαλαίων που αξιοποιεί η MYTILINEOS, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική λειτουργία του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη διαχρονική ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της.

Σημαντικές διακρίσεις

 • Βραβείο GOLD: για το Πρόγραμμα #mellonabilities.
 • Βραβείο SILVER: για τον νέο Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT).
 • Βραβείο BRONZE: για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.
 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO Environment για την πρωτοβουλία: «Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση».
 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO Society για την πρωτοβουλία: «Πρόγραμμα #mellonabilities».
 • Βραβείο GOLD: «MYTILINEOS ESG Επιδόσεις».

Αποτελέσματα

Ποσοστιαία Κατανομή Κοινωνικών Επενδύσεων

*
* Τοπικές Υποδομές και Υπηρεσίες (21,9%)
* Στήριξη Πολιτισμού/Αθλητισμού (12,5%)

Στρατηγική επιλογή της MYTILINEOS είναι να δημιουργεί αξία όπου δραστηριοποιείται. Δείτε πως το όραμα της Εταιρίας για Αειφόρο Ανάπτυξη γίνεται πράξη

Ετήσια Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους:

Η πρακτική της Διαβούλευσης των Κοινωνικών Εταίρων αποτελεί την εφαρμογή της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στον ανοιχτό, κοινωνικό διάλογο, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Μεταλλουργίας, η 8η κατά σειρά θεματική διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων με θέμα «Καινοτομία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η πραγματοποίηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας και των εκπροσώπων ακαδημαϊκής κοινότητας, προμηθευτών, εκπαίδευσης, επιχειρηματικών και τοπικών φορέων, δημοσιογράφων, πελατών και εργαζομένων, εστιάζοντας στη σημασία που έχει για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η Καινοτομία και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, τους στόχους, τις δράσεις και τις προκλήσεις του Αλουμινίον της Ελλάδος στο πλαίσιο της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (εκ.)

58%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

4%

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ1

90%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «THE TIPPING POINT»5

0%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ»4

23%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ6

168%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (χιλ.)

80%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (εκ.)

5%

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ2
 

78%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»3

68%

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

18%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ6

48%
1 Συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που υποστηρίζονται από τη MYTILINEOS στην Ελλάδα (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες)
2 Αθροιστικός αριθμός ωφελούμενων από την εφαρμογή 30 κοινωνικών προγραμμάτων της Εταιρείας
3 Σχολικά γεύματα
4 Αθροιστικός αριθμός δημιουργίας/αναβάθμισης Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών
5 Αριθμός σχολείων
6 Αθροιστικός αριθμός προμηθευτών

Επιλέγοντας τα εικονίδια μπορείτε να δείτε πως η παραγόμενη αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου σχετίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.