RATE YOUR EXPERIENCE

1
2
3
4
5

2018 Generated Value

Scorecard

Downloads:
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2018 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

DISCLAIMER

Η μελέτη των στοιχείων και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στη Scorecard θα πρέπει να γίνεται πάντα με αναφορά στις αντίστοιχες ενότητες της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ως αναπόσπαστο μέρος της. Η παρουσίαση των συγκεκριμένων δεικτών και στοιχείων σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others». Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη πληροφόρηση. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της Scorecard γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Scorecard λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία της δεν αντικαθιστούν είτε την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε τον Ετήσιο Απολογισμό της εταιρείας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
gr en

Επιχειρηματικό Προφίλ

Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. Ευρώ. Η MYTILINEOS διαθέτει την μόνη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο. Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί σημαντικά ενεργειακά έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα) άνω των 190 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 3.300 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(άμεσα & έμμεσα)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(εσωτερικού & εξωτερικού)

ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

εκ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

εκ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Αποτελείται από: Αμοιβές και παροχές εργαζομένων, Επενδύσεις, Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου, Συνολικοί φόροι προς το Eλληνικό δημόσιο, Περιβαλλοντικές δαπάνες, Κοινωνικές Επενδύσεις, Δαπάνες προς βασικούς προμηθευτές.

Οικονομικό κεφάλαιο

Η MYTILINEOS αξιοποιεί στο έπακρο τους οικονομικούς της πόρους με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της και τους επενδυτές. Η εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση, εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα, αξιολογεί την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Αξιοποίηση πόρων

 • Ταμειακές ροές που προκύπτουν από δραστηριότητες και επενδύσεις
 • Ιδία κεφάλαια
 • Δάνεια

Πως αλληλοεπιδρά το Οικονομικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η MYTILINEOS κατανέμει τους οικονομικούς της πόρους που προέρχονται από τα έσοδα των δραστηριοτήτων της, τις επενδύσεις καθώς και από τη χρηματοδότηση που αντλεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η διάθεση οικονομικών πόρων για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της παραγόμενης αξίας του Βιομηχανικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ η αντίστοιχη κατανομή πόρων στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη, τις αμοιβές και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μετατρέπεται σε αξία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Επίσης, η εταιρεία επενδύοντας μέρος του Οικονομικού της Κεφαλαίου στη σταθεροποίηση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της στο φυσικό περιβάλλον, επιστρέφει μέρος της αξίας του Φυσικού Κεφαλαίου που φαίνεται να περιορίζεται αρχικά κυρίως λόγω της χρήσης πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στη δραστηριότητα της. Τέλος, η MYTILINEOS διαθέτει μέρος των οικονομικών της πόρων, για την υλοποίηση της κοινωνική της πολιτικής με άμεσους αποδέκτες το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αυξάνοντας έτσι την αξία του Κοινωνικού της Κεφαλαίου, ενώ οι σχετικές επενδύσεις στη διεύρυνση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προσθέτουν μακροπρόθεσμα στην αξία που δημιουργείται από το ίδιο το Οικονομικό Κεφάλαιο.

Αποτελέσματα

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0,0%
 • €1.526,5 εκ. (2018)
 • €1.526,7 εκ. (2017)
 • €1.246,1 εκ. (2016)

EBITDA

3,0%
 • €290,0 εκ. (2018)
 • €298,9 εκ. (2017)
 • €222,4 εκ. (2016)

ΚΑΘΑΡΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA

32,0%
 • 1,3 (2018)
 • 1,9 (2017)
 • 2,8 (2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ1

6,0%
 • 95,7% (2018)
 • 90,0% (2017)
 • 97,1% (2016)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

3,9%
 • €140,1 εκ. (2018)
 • €145,8 εκ. (2017)
 • €61,2 εκ. (2016)

ΚΕΡΔΗ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

1,0%
 • 1,01 (2018)
 • 1,02 (2017)
 • 0,29 (2016)
1 Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Περιλάμβάνει: Λειτουργικό κόστος, Αμοιβές & παροχές εργαζομένων, Πληρωμές φόρων, Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου & Κοινωνικές Επενδύσεις

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

18%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ (χιλ.)

50%

ΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ (εκ.)

800%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ (εκ.)

34%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Από τη συνολική δραστηριότητα της MYTILINEOS δημιουργείται προστιθέμενη αξία

εκ.

ίση με το 0,6% του ΑΕΠ1

1.Greek GDP 2017: 177.335,3 MEUR
Source Eurostat

Βιομηχανικό κεφάλαιο

Η βέλτιστη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της εταιρείας, απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες υλοποιούνται με την διάθεση πόρων που αντλούνται από το Οικονομικό Κεφάλαιο και οι οποίοι αναπληρώνονται με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Επίσης, η αξιοποίηση των βιομηχανικών πόρων επηρεάζει την αξία του Φυσικού Κεφαλαίου, κυρίως με τη χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές κατά την παραγωγική διαδικασία, ενώ μακροπρόθεσμα μέρος της απολεσθείσας αυτής αξίας περιορίζεται με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής, εκ μέρους της εταιρείας, με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Τέλος, η ανάπτυξη του Βιομηχανικού Κεφαλαίου συμβάλλει στη συμμόρφωση της εταιρείας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, γεγονός που ενισχύει τόσο την αξία του Κοινωνικού Κεφαλαίου με την ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργία της, όσο και την αξία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου με την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Αξιοποίηση πόρων

 • 26 Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής & μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ)
  • 5 Βιομηχανικές μονάδες

   (μία μονάδα εξόρυξης βωξίτη, ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας και ένα προτόχυτου αλουμινίου, ένα εργοστάσιο σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και ένα εργοστάσιο κατεργασίας χάλυβα)
  • 3 Θερμικοί Σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

   (ένας Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (334 MW) και 2 Moνάδες παραγωγής πρωτογενούς ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου συνολικής ισχύος (881,08 MW).
  • 18 Μονάδες ΑΠΕ

   (11 Αιολικά πάρκα, 3 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί & 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

Πως αλληλοεπιδρά το Βιομηχανικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η αξιοποίηση των βιομηχανικών μονάδων, απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες αντλούνται από τους οικονομικούς πόρους με τη διάθεση κεφαλαίων. Παράλληλα, η αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου ενισχύεται με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίηση των πόρων του Βιομηχανικού Κεφαλαίου επιδρά στην αξία του Φυσικού Κεφαλαίου κυρίως με τη χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγική διαδικασία, ενώ μακροπρόθεσμα ένα μέρος της απολεσθείσας αυτής αξίας μειώνεται με τη δέσμευσή της εταιρείας σε πρακτικές υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βιομηχανικών της μονάδων. Οι επενδύσεις που αφορούν στο Βιομηχανικό Κεφάλαιο συμβάλλουν στη συμμόρφωση της εταιρείας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις γεγονός που έχει θετική επίδραση στην κατηγορία του Κοινωνικού Κεφαλαίου ενισχύοντας την κοινωνική άδεια λειτουργία της, ενώ επιδρούν θετικά και στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο με την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Πιστοποίηση

Στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται, πιστοποιημένο σύστημα Ποιότητας κατά ISO-9001: 2015.

Αποτελέσματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΩΞΙΤΗ

16,0%
 • 527,2 χιλ. τόνοι (2018)
 • 630,1 χιλ. τόνοι (2017)
 • 629,7 χιλ. τόνοι (2016)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3,0%
 • 187,5 χιλ. τόνοι (2018)
 • 181,7 χιλ. τόνοι (2017)
 • 181,0 χιλ. τόνοι (2016)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

0,0%
 • 1,2 GW (2018)
 • 1,2 GW (2017)
 • 1,2 GW (2016)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

46,0%
 • 34 MW (2018)
 • 63,3 MW (2017)
 • 12 MW (2016)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

1,0%
 • 827,0 χιλ. τόνοι (2018)
 • 821,0 χιλ. τόνοι (2017)
 • 820,8 χιλ. τόνοι (2016)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2,0%
 • 18.565,9 TJ (2018)
 • 18.897,0 TJ (2017)
 • 15.952,2 TJ (2016)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

35,0%
 • 175 MW (2018)
 • 130 MW (2017)
 • 130 MW (2016)

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

14,0%
 • 6 (2018)
 • 7 (2017)
 • 8 (2016)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκ.)

1%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (χιλ. τόνοι)

2%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (TJ)

3%

ΑΞΙΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
EPC(εκ.)

40%

ΕΡΕΥΝΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (χιλ.)

1%

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TJ)

2%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

29%

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ*
ΣΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

26%
*ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Φυσικό κεφάλαιο

Η επιχειρηματική στρατηγική της MYTILINEOS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η εταιρεία σταθεροποιεί σταδιακά τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο φυσικό περιβάλλον μέσα από επιχειρηματικές επενδύσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, την αλλαγή χρήσης καυσίμων και τη θέσπιση ετήσιων περιβαλλοντικών στόχων. Παράλληλα εφαρμόζει πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιομηχανικών κινδύνων, μέσα από ένα δομημένο σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001-2015. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα συλλογής και αναφοράς των πληροφοριών, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στοχοθέτησης για συνεχή βελτίωση.

Αξιοποίηση πόρων

 • Υλικά & Πρώτες ύλες
 • Χρήση γης
 • Νερό (άντληση και κατανάλωση)
 • Αέρας

Πως αλληλοεπιδρά το Φυσικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές, οι εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της MYTILINEOS, περιορίζουν την αξία που παράγεται από την αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων. Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος της δραστηριότητας της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον, παράλληλα με το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται, προωθείται η υλοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η πρακτική αυτή απαιτεί οικονομικούς πόρους, η διάθεση των οποίων μειώνει βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο. Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται η αξία του Κοινωνικού Κεφαλαίου με τη διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και της κοινωνικής αποδοχής της δραστηριότητας της εταιρείας. Επίσης, η μετατροπή των πρώτων υλών και των άλλων υλικών σε προϊόντα, μέσω της αξιοποίησης του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα αποθέματα αξίας και του Οικονομικού αλλά και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Έρευνα και Καινοτομία

Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, η MYTILINEOS έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ολιστική αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη όπως: η εξαγωγή Σπάνιων Γαιών, οι νέοι μέθοδοι παραγωγής αλουμίνας από ενναλακτικές πηγές, καθώς και η νέα βιώσιμη τεχνολογία ηλεκτρολυτικής παραγωγής σιδήρου από κατάλοιπα βωξίτη, μέσω της συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Πιστοποίηση

Στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται, πιστοποιημένο κατά ISO-14001-2015, σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αποτελέσματα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΩΞΙΤΗ

1,0%
 • 1,87 εκ. τόνοι (2018)
 • 1,85 εκ. τόνοι (2017)
 • 1,87 εκ. τόνοι (2016)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1

7,0%
 • 49.535,62 TJ (2018)
 • 53.015,60 TJ (2017)
 • 43.770,46 TJ (2016)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(Scope 1 & 2)

10,0%
 • 4,4 εκ. τόνοι (2018)
 • 4,9 εκ. τόνοι (2017)
 • 4,7 εκ. τόνοι (2016)

ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5,0%
 • 890,6 χιλ. τόνοι (2018)
 • 846,9 χιλ. τόνοι (2017)
 • 799,4 χιλ. τόνοι (2016)

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
ΝΕΡΟΥ

2,0%
 • 162,3 εκ. m3 (2018)
 • 158,6 εκ. m3 (2017)
 • 124,7 εκ. m3 (2016)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

3,0%
 • 1.031,4 εκ. Νm3 (2018)
 • 1.063,3 εκ. Νm3 (2017)
 • 900,4 εκ. Νm3 (2016)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ

1,0%
 • 5,7 εκ. m3 (2018)
 • 5,8 εκ. m3 (2017)
 • 6,2 εκ. m3 (2016)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(ΝΟx & SOx)

0,0%
 • 2,0 χιλ. τόνοι (2018)
 • 2,0 χιλ. τόνοι (2017)
 • 4,5 χιλ. τόνοι (2016)

ΑΝΤΛΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ

2,0%
 • 168,0 εκ. m3 (2018)
 • 164,4 εκ. m3 (2017)
 • 129,2 εκ. m3 (2016)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

0,0%
 • 126 στρέμματα (2018)
 • 126 στρέμματα (2017)
 • 130 στρέμματα (2016)
1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (εκ.)

1%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΣΚΟΝΗΣ (τόνοι)

6%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(χιλ. m3)

239%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(εκ. m3)

2%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (στρέμματα)

8%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PFC's
(χιλ. τόνοι CO2)1

20%

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (χιλ. τόνοι)2

98%

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (χιλ. m3)

3%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (στρέμματα)

1,4%
1 Οι Υπερφθοράνθρακες PFCs (CF4 & C2F6), είναι αέρια που επιδρούν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 τόνος CF4 ισοδυναμεί με 7,390 τόνους CO2, ενώ 1 τόνος C2F6 ισοδυναμεί με 12,200 τόνους CO2.
2Μέθοδοι Διαχείρισης: Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση-Ανάκτηση
3 CDP Security Water Score 2018. Δείτε τη σχετικη έκθεση εδώ.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Η MYTILINEOS λειτουργεί πάντα με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της ώστε να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Παράγοντες όπως: η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη όπως επίσης και η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειριών στο έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αφοσίωσης των εργαζομένων, αποτελούν κοινούς στόχους σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS ενισχύοντας την ικανότητα της για την επίτευξη των επιθυμητών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Αξιοποίηση πόρων

 • 3.379εργαζομένοι (άμεσα & έμμεσα)
  • Τομέας Μεταλλουργίας:
   1.761 εργαζόμενοι
  • Τομέας Έργων EPC:
   1.046 εργαζόμενοι
  • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας:
   316 εργαζόμενοι
  • Κεντρικές Υπηρεσίες:
   256 εργαζόμενοι
 • Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων

Πως αλληλοεπιδρά το Ανθρώπινο Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Οι άνθρωποι της MYTILINEOS αποτελούν το βασικό συστατικό της αξίας που παράγει η εταιρεία στο σύνολο της δραστηριότητας της. Η εταιρεία επενδύει μέρος της αξίας του Οικονομικού της Κεφαλαίου για τις αμοιβές, τις παροχές, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων της. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία ενισχύει την αποτελεσματικότητα άρα και την παραγόμενη αξία του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, ενώ οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και κατ’ επέκταση του δικαιώματος των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων να εργάζονται χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας ενισχύει την παραγόμενη αξία του ίδιου του Ανθρώπινου αλλά και του Κοινωνικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Επιπροσθέτως, η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα συντηρεί την αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου με τη διατήρηση των δεικτών Ατυχημάτων και Κινητικότητας εργαζομένων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αποφεύγοντας αντίστοιχα τα δαπανηρά ατυχήματα αλλά και το κόστος αντικατάστασης και εκπαίδευσης εξειδικευμένων εργαζομένων.

Πιστοποίηση

Όλοι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζουν, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

Αποτελέσματα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

0,0%
 • 0 (2018)
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ1

0,0%
 • 0 (2018)
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓ/ΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2,0%
 • 90% (2018)
 • 92% (2017)
 • 95,6% (2016)

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ1

4,0%
 • 43.950 (2018)
 • 45.833 (2017)
 • 49.888 (2016)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

0,0%
 • 0 (2018)
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

67,0%
 • 5 (2018)
 • 3 (2017)
 • 5 (2016)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2

76,0%
 • 5,8% (2018)
 • 3,3% (2017)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ3

10,0%
 • 73,0% (2018)
 • 80,8% (2017)
 • 91,1% (2016)

Μ.Ο. ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ1

5,0%
 • 21,6 (2018)
 • 22,7 (2017)
 • 23,1 (2016)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

0,0%
 • 0 (2018)
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)
1Άμεσα εργαζόμενοι 2 Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων εργαζομένων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της εταιρείαςτο συγκεκριμένο έτος 3 Ποσοστό επι του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους αγγίζει το 82,3%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (εκ.)

11%

ΧΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

34%

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

21%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

17%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

67%

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (χιλ. €)

24%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

13%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
< 30 ετών ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

3%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ3

6%
1 ανά 200.000 ώρες εργασίας
2 Άμεσα εργαζόμενοι
3 Μετά τη λήξη άδειας που χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες εργαζομένους λόγω γέννησης παιδιού.

Κοινωνικό κεφάλαιο

Η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS, προϋποθέτει την άντληση πόρων για την υλοποίηση μιας σειράς κοινωνικών επενδύσεων όπως: χορηγιών, δωρεών, κοινωνικών προγραμμάτων και ενεργειών στήριξης τοπικών υποδομών, οι οποίες περιορίζουν βραχυπρόθεσμα την αξία του Οικονομικού της Κεφαλαίου ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυσή του, αφού συμβάλλουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται η εταιρεία αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπροσθέτως οι σχέσεις της MYTILINEΟS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εικόνα και τη φήμη της. Οι σχέσεις αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία μορφών σύμπραξης που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και υλοποιούνται κυρίως μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της αξίας όλων των κατηγοριών των κεφαλαίων που αξιοποιεί η MYTILINEOS, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική λειτουργία του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη διαχρονική ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της.

Αξιοποίηση πόρων

 • Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
 • Κοινωνικές Επενδύσεις
 • Πολιτική Λογοδοσίας
 • Εικόνα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πως αλληλοεπιδρά το Κοινωνικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS, που έχει ως άμεσους αποδέκτες τις τοπικές της κοινωνίες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υλοποιούνται συγκεκριμένες επενδύσεις μέσω χορηγιών, δωρεών, κοινωνικών προγραμμάτων και στήριξης τοπικών υποδομών, οι οποίες περιορίζουν βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυσή του. Οι σχέσεις της MYTILINEΟS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εικόνα και τη φήμη της. Οι σχέσεις αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία μορφών σύμπραξης, που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και υλοποιούνται κυρίως μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις Κατηγορίες Κεφαλαίων που αξιοποιεί η MYTILINEOS, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική λειτουργία του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη διαχρονική ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της.

Σημαντικές διακρίσεις

 • GOLD Βραβείο: ≪Integrated Value Creation SCORECARD≫
 • GOLD Βραβείο: «Κοινωνική αξία του Προγράμματος ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»
 • SILVER Βραβείο: «3ος κύκλος εφαρμογής του κοινωνικού προγράμματος ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής»
 • GOLD Βραβείο: «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών»
 • GOLD Βραβείο: «Αποστολές Ασφαλείας»
 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO GOVERNANCE: «Integrated Value Creation SCORECARD»
 • Διάκριση στον πυλώνα BRAVO SOCIETY: «Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών»

Αποτελέσματα

Ποσοστιαία Κατανομή Κοινωνικών Επενδύσεων

*
* Τοπικές υποδομές (45,4%)
   Πολιτισμός/Αθλητισμός (31,4%)

Ετήσια Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Η MYTILINEOS θεωρεί ότι η μετάδοση τόσο των ηθικών αρχών όσο και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας στην εφοδιαστική της αλυσίδα, αποτελεί σημαντικό συστατικό της υπεύθυνης επιχειρηματικής της συμπεριφοράς. Στην κατεύθυνση αυτή, το 2018, υλοποιήθηκε με επιτυχία η 4η θεματική Διαβούλευση των Κοινωνικών εταίρων της εταιρείας, από τον Τομέα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, με τίτλο: «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα». Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου ανοιχτού διαλόγου στον οποίο συμμετείχαν 50 βασικοί προμηθευτές του τομέα ήταν: α) η ενημέρωση τους για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας και την συνολική πολιτική αγορών, β) η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και γ) η διερεύνηση τρόπων σύμπραξης για την επίτευξη στόχων αλληλωφέλειας.

Υλοποίηση Κοινωνικών Προγραμμάτων

1) Ολοκλήρωση του 3ετούς προγράμματος "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" (2016-2018), για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» συνολικής κοινωνικής αξίας 750.000€.

2) Πρόγραμμα αναβάθμισης Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»: η MYTILINEOS, το 2018, ανάλαβε και ολοκλήρωσε την εξ’ ολοκλήρου αναβάθμιση τριών (3) ΤΕΠ: 1) του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου της Λιβαδειάς, 2) του Κέντρου Υγείας Ύδρας και 3) της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό. Συμπεριλαμβάνοντας και τη συνδρομή της εταιρείας στο αντίστοιχο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στο τέλος του 2017, οι συγκεκριμένες υποδομές υγείας, υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν σήμερα περισσότερα από 16.000 παιδιά σε ετήσια βάση.

3) Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Prolepsis»: Προσφορά 22.682 υγιεινών γευμάτων σε 212 μαθητές 5 σχολείων των δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Δελφών (σχολικό έτος 2018-2019).

4) Πρόγραμμα «ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» σε συνεργασία με την «Ελληνική Λέσχη Βιβλίου»: Δημιουργία βιβλιοθηκών σε 4 δημοτικά σχολεία της Βοιωτίας προς όφελος 370 μαθητών και 60 εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα που θα συνεχιστεί και το 2019 με στόχο τη δημιουργία συνολικά 20 βιβλιοθηκών.

5) Πρόγραμμα «G.E.F.Y.R.A.» (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), του CSR Hellas, που αποσκοπεί στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση». Το 2018, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η εταιρεία ανέπτυξε 6 νέες συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ συνέχισε την εφαρμογή του επιτυχημένου προγράμματος 12μηνής έμμισθης πρακτικής άσκησης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» που αποτελεί μια σημαντική επιλογή διεξόδου για τους νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Συνολικά δημιουργήθηκαν 81 νέες ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και θέσεις μαθητείας, ενώ 5 από αυτές μετατράπηκαν σε νέες θέσεις εργασίας στον Τομέα Μεταλλουργίας.

6) Ενημερωτικό Πρόγραμμα «Προστάτεψε το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα». Με την υποστήριξη της MYTILINEOS υλοποιήθηκαν 12 επιμορφωτικά σεμινάρια σε 10 πόλεις της χώρας ενημερώνοντας 3.166 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

53%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΦΟΡΩΝ (εκ.)

24%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

6%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1

11%

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΜΜΕΣΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

46%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (εκ.)

13%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (χιλ.)

18%

ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ2

2%
1 1) CDP – WATER SECURITY, 2) UN Global Combact, 3) ISO 26000, 4) GRI STANDARDS, 5) Sustainable Greece 2020, 6) CSR Hellas,7) Sustainable Development Goals, 8) ΣΕΒ - Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 9) G.E.F.Y.R.A. 10) CSR Maturity and Integration Assessment Tool.
2 Aιτήματα/προσδοκίες που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της εφαρμογήςτης επίσημης διαδικασίας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους και αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

Επιλέγοντας τα εικονίδια μπορείτε να δείτε πως η παραγόμενη αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου σχετίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.