RATE YOUR EXPERIENCE

1
2
3
4
5

2017 Generated Value

Scorecard

Downloads:
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

DISCLAIMER

Tα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στη Scorecard θα πρέπει να συνδυαστούν με τις σχετικές αναφορές στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αφού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η δομή της παρουσίασής τους σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις δύο βασικές ενότητες των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC): «The Capitals» και «The Value Creation for the organisation & others». Τα στοιχεία που εμφανίζονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη πληροφόρηση. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Όλοι οι επισκέπτες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της Scorecard γίνεται με δική τους ευθύνη. Η Scorecard λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και σε καμία περίπτωση τα στοιχεία της δεν αντικαθιστούν είτε την ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε τον Ετήσιο Απολογισμό της εταιρείας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
gr en

Επιχειρηματικό Προφίλ

Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρεία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. Ευρώ. Η MYTILINEOS διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια και μόνο. Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί σημαντικά ενεργειακά έργα στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα) άνω των 130 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(άμεσα & έμμεσα)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
(εσωτερικού & εξωτερικού)

ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

εκ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

εκ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Οικονομικό κεφάλαιο

Η MYTILINEOS αξιοποιεί στο έπακρο τους οικονομικούς της πόρους με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους της και τους επενδυτές. Η εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση, εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα, αξιολογεί την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Αξιοποίηση πόρων

 • Ταμειακές ροές που προκύπτουν από δραστηριότητες και επενδύσεις
 • Ιδία κεφάλαια
 • Δάνεια

Πως αλληλοεπιδρά το Οικονομικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η MYTILINEOS κατανέμει τους οικονομικούς της πόρους που προέρχονται από τα έσοδα των δραστηριοτήτων της, τις επενδύσεις καθώς και από τη χρηματοδότηση που αντλεί μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η διάθεση οικονομικών πόρων για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων και εγκαταστάσεων συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της παραγόμενης αξίας του Βιομηχανικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ η αντίστοιχη κατανομή πόρων στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη, τις αμοιβές και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων μετατρέπεται σε αξία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Επίσης, η εταιρεία επενδύοντας μέρος του Οικονομικού της Κεφαλαίου στη σταθεροποίηση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της στο φυσικό περιβάλλον, επιστρέφει μέρος της αξίας του Φυσικού Κεφαλαίου που φαίνεται να περιορίζεται αρχικά κυρίως λόγω της χρήσης πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στη δραστηριότητα της. Τέλος, η MYTILINEOS διαθέτει μέρος των οικονομικών της πόρων, για την υλοποίηση της κοινωνική της πολιτικής με άμεσους αποδέκτες το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αυξάνοντας έτσι την αξία του Κοινωνικού της Κεφαλαίου, ενώ οι σχετικές επενδύσεις στη διεύρυνση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προσθέτουν μακροπρόθεσμα στην αξία που δημιουργείται από το ίδιο το Οικονομικό Κεφάλαιο.

Αποτελέσματα

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22,5%
 • €1.526,7 εκ. (2017)
 • €1.246,1 εκ. (2016)
 • €1.383 εκ. (2015)

EBITDA

36,7%
 • €305,9 εκ. (2017)
 • €222,4 εκ. (2016)
 • €234,4 εκ. (2015)

ΚΑΘΑΡΟΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / EBITDA

32,1%
 • 1,9 (2017)
 • 2,8 (2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ1

7,3%
 • 90,0% (2017)
 • 97,1% (2016)
 • 96,9% (2015)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

157,6%
 • €157,7 εκ. (2017)
 • €61,2 εκ. (2016)
 • €75,7 εκ. (2015)

ΚΕΡΔΗ
ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

272,4%
 • 1,08 (2017)
 • 0,29 (2016)
1 Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Περιλάμβάνει: Λειτουργικό κόστος, Αμοιβές & παροχές εργαζομένων, Πληρωμές φόρων, Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου & Κοινωνικές Επενδύσεις

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

228%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ (χιλ.)

56%

ΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ (εκ.)

64%

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

19%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΩΝ (εκ.)

39%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Από τη συνολική δραστηριότητα της MYTILINEOS δημιουργείται προστιθέμενη αξία

εκ.

ίση με το 0,6% του ΑΕΠ1

1.Greek GDP 2017: 177.335,3 MEUR
Source Eurostat

Βιομηχανικό κεφάλαιο

Οι επενδύσεις της MYTILINEOS στον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής Αλουμίνας & Αλουμινίου, η χρήση μηχανημάτων υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας στον τομέα των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, καθώς και η λειτουργία μονάδων ΑΠΕ σε συνάρτηση με τη διατήρηση της υψηλής επίδοσης της λειτουργίας των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το φυσικό αέριο ως πρωτογενές καύσιμο, επιτρέπει στην εταιρεία να μετατρέπει τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιεί σε ροές προϊόντων υψηλής αξίας και να λειτουργεί αξιόπιστα. Παράλληλα, η MYTILINEOS εφαρμόζει καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, εστιάζοντας ιδιαιτέρως στον ποιοτικό έλεγχο, τη λειτουργική βελτίωση, την ασφάλεια αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εκάστοτε τελικού προϊόντος ή ολοκληρωμένου κατασκευαστικού έργου που αναλαμβάνει.

Αξιοποίηση πόρων

 • 25 Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής & μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ)
  • 5 Βιομηχανικές μονάδες (μία μονάδα εξόρυξης βωξίτη, ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας και ένα προτόχυτου αλουμινίου, ένα εργοστάσιο σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και ένα εργοστάσιο κατεργασίας χάλυβα)
  • 3 Θερμικοί Σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ένας Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (334 MW) και 2 Moνάδες παραγωγής πρωτογενούς ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου συνολικής ισχύος (881,08 MW).
  • 17 Μονάδες ΑΠΕ (10 Αιολικά πάρκα, 3 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί & 4 Μικροί Υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

Πως αλληλοεπιδρά το Βιομηχανικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η αξιοποίηση των βιομηχανικών μονάδων, απαιτεί επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες αντλούνται από τους οικονομικούς πόρους με τη διάθεση κεφαλαίων. Παράλληλα, η αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου ενισχύεται με τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίηση των πόρων του Βιομηχανικού Κεφαλαίου επιδρά στην αξία του Φυσικού Κεφαλαίου κυρίως με τη χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγική διαδικασία, ενώ μακροπρόθεσμα ένα μέρος της απολεσθείσας αυτής αξίας μειώνεται με τη δέσμευσή της εταιρείας σε πρακτικές υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής με στόχο τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των βιομηχανικών της μονάδων. Οι επενδύσεις που αφορούν στο Βιομηχανικό Κεφάλαιο συμβάλλουν στη συμμόρφωση της εταιρείας με τις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις γεγονός που έχει θετική επίδραση στην κατηγορία του Κοινωνικού Κεφαλαίου ενισχύοντας την κοινωνική άδεια λειτουργία της, ενώ επιδρούν θετικά και στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο με την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται, πιστοποιημένο σύστημα Ποιότητας κατά ISO-9001: 2015.

Αποτελέσματα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΩΞΙΤΗ

0,1%
 • 630,1 χιλ. τόνοι (2017)
 • 629,7 χιλ. τόνοι (2016)
 • 650,0 χιλ. τόνοι (2015)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

0,4%
 • 181,7 χιλ. τόνοι (2017)
 • 181,0 χιλ. τόνοι (2016)
 • 180,0 χιλ. τόνοι (2015)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

0,0%
 • 1,2 GW (2017)
 • 1,2 GW (2016)
 • 1,2 GW (2015)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1

12,6%
 • 107 MW (2017)
 • 95 MW (2016)
 • 80 MW (2015)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

0,0%
 • 821,0 χιλ. τόνοι (2017)
 • 820,8 χιλ. τόνοι (2016)
 • 807,0 χιλ. τόνοι (2015)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

24,3%
 • 14.712,0 TJ (2017)
 • 11.828,1 TJ (2016)
 • 4.984,0 TJ (2015)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

0,0%
 • 130 MW (2017)
 • 130 MW (2016)
 • 60 MW (2015)

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

12,5%
 • 7 (2017)
 • 8 (2016)
 • 8 (2015)
1 Mε άδεια εγκατάστασης & σε στάδιο κατασκευής

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ (εκ.)

10%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (χιλ. τόνοι)

0%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (TJ)

45%

ΑΞΙΑ ΝΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
EPC(εκ.)

163%

ΕΡΕΥΝΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (χιλ.)

1%

ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TJ)

18%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8%

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ*
ΣΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

25%
*Στοιχεία ΛΑΓΗΕ (31-12-2017)

Φυσικό κεφάλαιο

Η επιχειρηματική στρατηγική της MYTILINEOS είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει συστηματικά πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η εταιρεία σταθεροποιεί σταδιακά τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς της στο φυσικό περιβάλλον μέσα από επιχειρηματικές επενδύσεις που αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, την αλλαγή χρήσης καυσίμων και τη θέσπιση ετήσιων περιβαλλοντικών στόχων. Παράλληλα εφαρμόζει πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιομηχανικών κινδύνων, μέσα από ένα δομημένο σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001-2015. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα συλλογής και αναφοράς των πληροφοριών, αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στοχοθέτησης για συνεχή βελτίωση.

Αξιοποίηση πόρων

 • Υλικά & Πρώτες ύλες
 • Χρήση γης
 • Νερό (άντληση και κατανάλωση)
 • Αέρας

Πως αλληλοεπιδρά το Φυσικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Η χρήση πρώτων υλών από μη ανανεώσιμες πηγές, οι εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της MYTILINEOS, περιορίζουν την αξία που παράγεται από την αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων. Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος της δραστηριότητας της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον, παράλληλα με το πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται, προωθείται η υλοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η πρακτική αυτή απαιτεί οικονομικούς πόρους, η διάθεση των οποίων μειώνει βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο. Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται η αξία του Κοινωνικού Κεφαλαίου με τη διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και της κοινωνικής αποδοχής της δραστηριότητας της εταιρείας. Επίσης, η μετατροπή των πρώτων υλών και των άλλων υλικών σε προϊόντα, μέσω της αξιοποίησης του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, αυξάνουν μακροπρόθεσμα τα αποθέματα αξίας και του Οικονομικού αλλά και του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εντός του 2017, ξεκίνησε το ερευνητικό έργο SCALE (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European resources) το οποίο στοχεύει στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου (Sc) και κράματα Αλουμινίου - Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα Κατάλοιπα Βωξίτη. Στο πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού €7 εκατ., συντονιστής είναι ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 19 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΔ Μεταλλουργίας προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία πιλοτικής μονάδας εκχύλισης σε όξινο περιβάλλον των Καταλοίπων Βωξίτη προς παραγωγή συμπυκνώματος Σκανδίου για περαιτέρω αξιοποίηση σε πιλοτική μονάδα άλλου εταίρου.

Στο 100% των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζεται, πιστοποιημένο κατά ISO-14001-2015, σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αποτελέσματα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΩΞΙΤΗ

1,0%
 • 1,85 εκ. τόνοι (2017)
 • 1,87 εκ. τόνοι (2016)
 • 1,83 εκ. τόνοι (2015)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1

11,6%
 • 48.830,70 TJ (2017)
 • 43.770,46 TJ (2016)
 • 30.480,82 TJ (2015)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(Scope 1 & 2)

5,8%
 • 4,9 εκ. τόνοι (2017)
 • 4,7 εκ. τόνοι (2016)
 • 4,0 εκ. τόνοι (2015)

ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5,9%
 • 846,9 χιλ. τόνοι (2017)
 • 799,4 χιλ. τόνοι (2016)
 • 780,9 χιλ. τόνοι (2015)

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
ΝΕΡΟΥ

27,1%
 • 158,6 εκ. m3 (2017)
 • 124,7 εκ. m3 (2016)
 • 160,4 εκ. m3 (2015)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

18,0%
 • 1.063,3 εκ. Νm3 (2017)
 • 900,4 εκ. Νm3 (2016)
 • 651,5 εκ. Νm3 (2015)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ

6,5%
 • 5,8 εκ. m3 (2017)
 • 6,2 εκ. m3 (2016)
 • 5,7 εκ. m3 (2015)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
(ΝΟx & SOx)

44,4%
 • 2,0 χιλ. τόνοι (2017)
 • 4,5 χιλ. τόνοι (2016)
 • 4,7 χιλ. τόνοι (2015)

ΑΝΤΛΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ

26,7%
 • 164,4 εκ. m3 (2017)
 • 129,2 εκ. m3 (2016)
 • 164,8 εκ. m3 (2015)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

3,1%
 • 126 στρέμματα (2017)
 • 130 στρέμματα (2016)
 • 140 στρέμματα (2015)
1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (εκ.)

23%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΣΚΟΝΗΣ (τόνοι)

21%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
(χιλ. m3)

82%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(εκ. m3)

7%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (στρέμματα)

2%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PFCs
(χιλ. τόνοι CO2)1

7%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (χιλ. τόνοι)

127%

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (χιλ. m3)

0%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (στρέμματα)

0%
1 Οι Υπερφθοράνθρακες PFCs (CF4 & C2F6), είναι αέρια που επιδρούν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 τόνος CF4 ισοδυναμεί με 7,390 τόνους CO2, ενώ 1 τόνος C2F6 ισοδυναμεί με 12,200 τόνους CO2.
2 Το 2017 η MYTILINEOS συμπεριλήφθηκε, σε αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσής της στην υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στο επίπεδο Leadership (A-) της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Βιώσιμης Ανάπτυξης CDP (WATER), μόλις στο δεύτερο χρόνο συμμετοχής της. Δείτε τη σχετική κάρτα εδώ.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Η MYTILINEOS λειτουργεί πάντα με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της ώστε να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Παράγοντες όπως: η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη όπως επίσης και η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειριών στο έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αφοσίωσης των εργαζομένων, αποτελούν κοινούς στόχους σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS ενισχύοντας την ικανότητα της για την επίτευξη των επιθυμητών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Αξιοποίηση πόρων

 • 2.905εργαζομένοι (άμεσα & έμμεσα)
  • Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
   1.639 εργαζόμενοι
  • Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών:
   780 εργαζόμενοι
  • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου:
   264 εργαζόμενοι
  • Κεντρικές Υπηρεσίες:
   222 εργαζόμενοι
 • Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων

Πως αλληλοεπιδρά το Ανθρώπινο Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Οι άνθρωποι της MYTILINEOS αποτελούν το βασικό συστατικό της αξίας που παράγει η εταιρεία στο σύνολο της δραστηριότητας της. Η εταιρεία επενδύει μέρος της αξίας του Οικονομικού της Κεφαλαίου για τις αμοιβές, τις παροχές, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων της. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία ενισχύει την αποτελεσματικότητα άρα και την παραγόμενη αξία του Βιομηχανικού Κεφαλαίου, ενώ οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και κατ’ επέκταση του δικαιώματος των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων να εργάζονται χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας ενισχύει την παραγόμενη αξία του ίδιου του Ανθρώπινου αλλά και του Κοινωνικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Επιπροσθέτως, η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μακροπρόθεσμα συντηρεί την αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου με τη διατήρηση των δεικτών Ατυχημάτων και Κινητικότητας εργαζομένων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αποφεύγοντας αντίστοιχα τα δαπανηρά ατυχήματα αλλά και το κόστος αντικατάστασης και εκπαίδευσης εξειδικευμένων εργαζομένων.

Όλοι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της MYTILINEOS εφαρμόζουν, πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001, σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

Αποτελέσματα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ*

0,0%
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)
 • 0 (2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ*

0,0%
 • 0 (2017)
 • 0 (2016)
 • 0 (2015)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓ/ΝΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

3,2%
 • 92,5% (2017)
 • 95,6% (2016)
 • 91,2% (2015)

ΑΝΘΡΩΠΟ-ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8,1%
 • 45.833 (2017)
 • 49.888 (2016)
 • 53.924 (2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ*

40,0%
 • 3 (2017)
 • 5 (2016)
 • 4 (2015)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ*

20,0%
 • 11,2% (2017)
 • 14,0% (2016)
 • 17,5% (2015)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ*

12,1%
 • 80,1% (2017)
 • 91,1% (2016)
 • 86,5% (2015)

Μ.Ο. ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ*

1,7%
 • 22,7 (2017)
 • 23,1 (2016)
 • 25,7 (2015)
*Άμεσα εργαζόμενοι

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (εκ.)

17%

ΧΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

51%

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ2

5%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

25%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

1%

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ1

29%

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (χιλ. €)

6%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

15%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
< 30 ετών ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ2

6%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ &
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ3

7%
1 ανά 200.000 ώρες εργασίας
2 Άμεσα εργαζόμενοι
3 Μετά τη λήξη άδειας που χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες εργαζομένους λόγω γέννησης παιδιού.

Κοινωνικό κεφάλαιο

H ιστορία της MYTILINEOS από την ίδρυσή της έως σήμερα είναι συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας. Η συνεχής εξέλιξη των σχέσεων της εταιρείας με τις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται, αποτελεί καταλύτη στην υλοποίηση της Κοινωνικής της πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφής η δέσμευση της MYTILINEOS να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των τοπικών κοινωνιών μέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου που εφαρμόζει και μέσω συλλογικών προσπαθειών να χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Αξιοποίηση πόρων

 • Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
 • Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς
 • Πολιτική Λογοδοσίας
 • Εικόνα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πως αλληλοεπιδρά το Κοινωνικό Κεφάλαιο με τις άλλες κατηγορίες Κεφαλαίων.

Για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της MYTILINEOS, που έχει ως άμεσους αποδέκτες τις τοπικές της κοινωνίες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υλοποιούνται συγκεκριμένες επενδύσεις μέσω χορηγιών, δωρεών, κοινωνικών προγραμμάτων και στήριξης τοπικών υποδομών, οι οποίες περιορίζουν βραχυπρόθεσμα το Οικονομικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ μακροπρόθεσμα συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυσή του. Οι σχέσεις της MYTILINEΟS με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, επηρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εικόνα και τη φήμη της. Οι σχέσεις αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ποικιλία μορφών σύμπραξης, που υπαγορεύονται από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και υλοποιούνται κυρίως μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις Κατηγορίες Κεφαλαίων που αξιοποιεί η MYTILINEOS, συνεισφέροντας στην αποτελεσματική λειτουργία του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη διαχρονική ανανέωση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας της.

Σημαντικές διακρίσεις

Tο 2017, η MYTILINEOS κατατάχθηκε στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Sustainability Performance Directory και μαζί με άλλες 6 εταιρείες διακρίθηκε ως “Sustainability Leader”. Ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020. Στη διαδικασία συμμετείχαν 50 εταιρείες και ξεχώρισαν εκείνες που εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων τα οποία απαιτούνται από το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Αποτελέσματα

Κατανομή Κοινωνικών Δαπανών

*

Ετήσια Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Η MYTILINEOS συνεχίζοντας την επιτυχημένη παράδοση του θεσμού του ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου, πραγματοποίησε την 8η κατά σειρά διαβούλευση με τους κοινωνικούς της εταίρους με τίτλο «Μεταφράζοντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία». Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, ήταν αφενός η ανάδειξη και αφετέρου η διαβούλευση επί του κοινωνικού αποτυπώματος με οικονομικούς όρους και της αξίας που δημιουργεί τόσο ο τομέας Μεταλλουργία στην τοπική κοινωνία, όσο και η συνολική δραστηριότητα της MYTILINEOS σε εθνικό επίπεδο.

Υλοποίηση Κοινωνικών Προγραμμάτων

1) Πρόγραμμα "ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ" (3ος κύκλος), για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

2) Πρόγραμμα "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" (2ος κύκλος) για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και απόκτηση εμπειρίας νέων μηχανικών

4) Έναρξη του προγράμματος αναβάθμισης Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».

* Τοπικές υποδομές (45,1%)
   Πολιτισμός/Αθλητισμός (28,7%)

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΦΟΡΩΝ (εκ.)

5%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

2%

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1

12%

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΜΜΕΣΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (εκ.)

39%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (χιλ.)

86%

ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ2

2%
1 1) CDP - WATER, 2) UN Global Compact, 3) ISO 26000, 4) GRI STANDARDS, 5) Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, 6) CSR Hellas,7) Sustainable Development Goals, 8) ΣΕΒ - Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 9) GEFYRA: πρωτοβουλία για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας
2 Αφορούν αιτήματα/προσδοκίες που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της επίσημης διαδικασίας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους και αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

Επιλέγοντας τα εικονίδια μπορείτε να δείτε πως η παραγόμενη αξία του Οικονομικού Κεφαλαίου σχετίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.